Bindesbølhuse i Skagen Havn. Foto: Skagen Fiskerestaurant
Jeg er ikke vred... jeg er skuffet.
Af Jørgen Stæhr
27.5.2020

Jeg har ganske meget til overs for Martin Graff. Jeg lagde allerede mærke til ham som barn, hvor han skilte sig ud fra de andre ved på fodboldbanen at være så engageret at han skar tænder og græd af raseri hvis hans hold gik hen og tabte. Senere har han udviklet sig til et venligt, sympatisk ungt menneske og en engageret og respekteret lokalpolitiker.

I forbindelse med Vordingborg Kommunes planer om at ekspropriere Skåningehavnen har han forfattet et høringssvar, som kan ses her: Høringssvar Skåningen. Det omhandler mangt og meget hvoraf der egentlig kun er en ting af virkelig interesse, nemlig hans omtale af de bygninger hvor Kajakklubben og Kostskolen har til huse. Martin underskriver sig med Bogø Lokalråd, og tilkendegiver dermed at skrivelsen udtrykker alle bogøernes mening om denne sag. Det er dog ikke er tilfældet. De er ikke blevet spurgt.

Ved en hastig gennemlæsning af høringssvaret, og især hvis man ikke kender noget til forhistorien, ser det meget tilforladeligt ud når Martin udtrykker: ”Det er glædeligt, at kommunen vil få sikret at de nuværende bebyggelser på området vil blive lovliggjort”.

Det vil selvfølgelig opfylde Kajakklubbens og Kostskolens vådeste drømme, men resten af Bogøerne bliver dermed tvunget til at leve med synet af nogle rustne gamle skibscontainere med dominerende midlertidig træoverbygning de næste hundrede år. Hvorfor i alverden er Martin så glad for det?

Noget andet som rejser knaldrøde flag er den korrespondance som Kjeld Sørensen har ført på Facebook (Bogø Lokalforum) med Martin. Kjeld påpeger en vigtig ting som burde være med i høringssvaret nemlig at skolen og kajakklubben, allerede nu burde give tilsagn om at de er villige til at indskrænke, hvis der dukker andre aktører op, og gør opmærksom på at det forstyrrer hans retfærdighedssans at man kan vinde retten til sit ulovlige hus til evig tid, og dermed blokere for andres aktiviteter, da der i planen ikke levnes plads til flere bygninger.

Dette skyder Martin i den følgende ordudveksling ned gang på gang, otte gange efter hinanden, på en deprimerende bedrevidende måde, så man til sidst får en klump i halsen af medlidenhed med Kjeld som jo blot udtrykker hvad ethvert fornuftigt menneske ville synes var rimeligt. Der findes selvfølgelig ikke et eneste fornuftigt argument for ikke at få et tilsagn på plads nu, men Martin fastholder stædigt, selv om han har 100% uret, sin afvisning. Læs det selv… og græd.

Hvorfor gør Martin så disse mærkelige ting? Er de synapser, som styrer fornuftig og fair tænkemåde mon helt OK? Ja det er de, for det er ikke ledningsnettet i hans tænkeorgan der ikke fungerer som det skal. Det er hørelsen det er galt med.

Han har ikke lyttet til den lille ivrige stemme som højlydt ville gøre ham opmærksom på at han skulle holde sig langt væk fra denne sag, idet han på grund af sin ansættelse på Bogø Kostskole, er inhabil.

Det er menneskeligt at fejle. Hvis Martin har handlet mod bedre vidende og med gustent overlæg, så er det ikke så godt. Men hvis den foreliggende lapsus skyldes hans ungdom og manglende erfaring, og han er villig til at erkende det, og i øvrigt hurtigst muligt giver Jane og Kjeld en uforbeholden undskyldning, så tilgiver vi ham meget gerne. For vi kan jo alle sammen godt lide ham.

Kajakklubben og Kostskolen, som der til enhver tid skal være plads til på Skåningebro bør ikke ønske sig at deres midlertidige rustne bygningers tilstedeværelsen på havnen bliver lovliggjorte uden forbehold. Det vil skabe en sovepude som vil bremse en sund udvikling. De bør i stedet tilstræbe sig at Vordingborg Kommune giver dem en fornuftig tidsramme til at planlægge et passende dimensioneret byggeri efter nogle værdige retningslinjer. Jeg forestiller mig noget der er inspireret af Skagen Havn, hvor Thorvald Bindesbøls med træfsikkerhed designede fiskepakhuse, der er så naturlige og danske, er blevet forbillede for moderne havnebyggeri.

At få noget sådant på benene vil ikke være noget problem for kostskolen som har midlerne til det og den nødvendige sikre smag. Et sådant byggeri – som vi kan være stolte af - ville støtte dem yderligere i deres bestræbelser for at vinde nye elever. Det er straks værre for kajakklubben som formodentligt vil have sværere ved at skaffe penge nok, selv om det ikke behøver at blive urimeligt dyrt. Men det kunne så blive en folkesag. Jeg er sikker på at det ikke vil blive svært også at få støtte fra de bogøere som ikke ror kajak, og et par fonde eller tre vil nok også vise interesse. Personligt giver jeg hermed tilsagn om at donere kr. 1.000.- til projektet den dag der foreligger planer til et godt byggeri. Bogø Tidende spenderer det dobbelte.

Møllen på Farø
Af Svend Aage Christensen
27.5.2020
Under arbejdet på sit monumentale værk om de danskes øer besøgte Achton Friis i begyndelsen af 1920’erne også Farø, hvor han tog dette billede af en lille kampestensmølle, der hørte til Farøgård.

KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Kjeld Sørensen. Foto: Jørgen Stæhr
Klage over Lokalplan H 11.20.01 Skåningebro Havn
Af Kjeld Sørensen
27.5.2020

Som ejere af matriklerne 22k og 22b i Vordingborg kommune har vi følgende klagepunkter:

Ejerforhold:
Vordingborg Kommune påstår i lokalplanen at de "Ejer og driver havnen". Dokumentationen på denne påstand er en korrespondance med div. myndigheder der er foregået i 1990/91, Havnematriklen 22k er imidlertid slået sammen med 22b i 1994 ved en landbrugsreform, og købt af os i 2001, vi har et tinglyst skøde på den oprindelige havnematrikel.

Unøjagtige matrikler:
På planen er matrikel 22k forskubbet 5-10m , og det giver et fejlagtigt indtryk på landsiden, idet 22k formodentlig rækker længere ind og dækker de små huse og toiletbygningen. Det giver et meget upræcist billede af hvor skellinierne mellem nabo ejendommene er. Som vi er orienteret, har der ikke været landmåler på sagen. Dokumentation vedhæftet

Lokalplanen er ikke nødvendig:
Kommunen har lejet arealet i de sidste 50 år, de sidste 20 år af os, og de er blevet tilbudt leje yderligere 20 år på samme vilkår.

Planen er uambitiøs:
Lokalplansforslaget er udelukkende sat i værk for at få to ulovligt opførte bygninger (sammenbyggede containere) gjort lovlige. Bygningerne er store, og dominerende, og betjener ikke mange af øens beboere eller turister. Bygningerne er opført som midlertidige, og lever ikke op til Planlovens ambition om at bevare værdifulde bebyggelser og miljøer, samtidig ligger de helt nede i vandkanten og dominerer udsigten både fra land og vandsiden. Disse "midlertidige huse" vil i fremtiden danne rammen om den planlagte lokalplan, og spærre for anden brug og udvikling.

Lokalplanen er svært tilgængelig:
Lokalplanen er kun offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside, som ikke er helt nem at bevæge sig rundt i. Det virker ikke som om kommunen er interesseret i at involvere offentligheden i arbejdet med lokalplanen. Ikke engang brugere af havnen og div. havneudvalg er blevet orienteret. Intet i den lokale presse. Det havde måske været mere rimeligt at vente med offentliggørelsen til Coronakrisen var forbi, så der var en chance for at få en dialog med brugere og borgere på øen. Formålet med Lokalplanen: At rette op på flere års ulovligheder og dårlig embedsførelse. Vordingborg kommune har på den af os lejede jord ulovligt tilladt byggeri i strid med både kystdirektoratet og naturstyrelsen og almene regler for byggeri. Vi har bedt dem om at få bygningerne lovliggjort, men de har ikke været villige til at mødes med os, på trods af talrige henvendelser. Vi synes det er uheldigt, at kompetencen til at beslutte og gennemføre retslig lovliggørelse ved efterfølgende lokalplan tilkommer den kommunalbestyrelse, som har begået ulovligheden. vi synes det er stødende for den almindelige retsfølelse, at det er lovovertræderen selv, der bestemmer de økonomiske konsekvenser af ulovligheden. Og behandlingen af det efterfølgende lokalplanforslag bliver/er en skueproces og en devaluering af offentlighedsreglerne.

Ekspropriering:
Vi har fået et diktat om at vi kan acceptere en pris udstukket af kommunen (landbrugspris), eller lade os eksprobiere tilsamme pris. Vi er aldrig inviteret til en forhandling. I materialet nævner man også at man ser eksprobiering som højst sandsynlig, uden at åbne for en forhandlingsløsning. Vi ser gerne en lokalplan: Vi mener bare ikke at planen skal tage udgangspunkt i to midlertidige ulovlige containerhuse, det må kunne gøres bedre.

Med venlig hilsen
på de 4 ejeres vegne
Kjeld Sørensen
Skåningevej 8
4793 Bogø
Tlf: 22978650


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Foto: Helle Bohnfeldt
Møllen sat på pause – igen
Af Helle Bohnfeldt
27.5.2020

Desværre kommer møllenhatten ikke op inden 1. juni, som vi havde regnet med.

Vores møllebygger Michael Jensen har sygemeldt sig. Der er ikke nogen information, om det er over lang tid. Der mangler ellers ikke meget. Man kan se, at ”låget” på møllen er løftet lidt, fordi krøjeringen er ved at blive sat på plads. I selve hatten mangler persen / bremsen at blive grovmonteret. Derefter var alt klar til en genopsætning, hvis vinden ellers ville arte sig. Vindstyrken skal være under 5.

Etape 3 omgangen mangler fortsat 150.000 kr. for at få genetableret. Forhåbentlig dukker der penge op fra en af de fonde, der er søgt. Etape 4 er selve kroppen. Der er desværre asbest, ligesom der var i hatten. Men bestyrelsen har været i gang med at søge fonde. Slots- og Kulturstyrelsen har foreløbig meldt tilbage med tilladelse og tilsagn på 500.000 kr. Så vi er på vej.

Helle Bohnfeldt

Hårbøllehuset
Hårbøllehuset - Sommercafémøde
Af Hårbøllehuset
27.5.2020

Sommercafemøde med vin og snacks mandag d. 8. juni kl. 16.30. Vil du give en hånd – stor eller lille – med årets sommercafe, så kom til dette møde!

Med genåbningen af landet er det blevet muligt at køre Hårbølle sommercafe over sommeren, og vi har pludselig fået lidt travlt. Vi har forenklet sommercafeen, og gjort det nemmere at deltage på forskellige måder, f.eks. med en ensartet menu, og muligheden for at tage ansvar for 3 dage eller blot blive hjælper.

Den 8. juni byder vi på vin og snacks og vil gerne have sommercafe-kalenderen til at gå op. Så kom og vær med, der er brug for dig!

Det bliver superhyggeligt – vi glæder os til at se dig!

Kh
Pbv Katrine

Foto: Vordingborg Kommune
Første to lokalfora er nu etableret
Af Vordingborg Kommune
20.5.2020

Vedtægter for to lokalfora godkendt.

På styregruppemødet for Frivillighed og Nærdemokrati mandag den 11. maj, behandlede styregruppen blandt andet de lokalt vedtagne vedtægter for henholdsvis Stege Lokalforum og Vordingborg Lokalforum. Styregruppen valgte at godkende dem begge uden yderligere kommentarer.

Formanden for Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati Brit Skovgaard glæder sig over, at lokalforaene nu kan komme i gang med det frivillige arbejde, der de fleste steder til en vis grad har været stillet i bero under overgangen fra lokalråd til lokalforum.

Der er nye ansigter i spidsen for de to lokalfora, hvor Line Dahl Abildgård er konstitueret som formand for Vordingborg Lokalforum og Lis Due Rasmussen for Stege Lokalforum.

Det forventes at der i løbet af efteråret forventes det, at der vil blive indleveret nye vedtægter for de resterende lokalfora.

Det er vist aldrig sket før….
Af Anne-Mette Breiting Lysgaard
20.5.2020

Færgen sejler, men Idas Venner må aflyse onsdagssejladserne.

Det er konklusionen efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Idas Venner, Støtteforeningen til Bogø-Stubbekøbing Overfarten, i aftes.

Det er en meget mærkelig situation, vi står i, siger formand Anne-Mette Lysgaard, det er vist aldrig sket i foreningens 15-årige historie, at vi har måtte tage så drastisk et skridt at aflyse et helt sæsonprogram, men vi føler ikke, at vi kan gennemføre på forsvarlig vis. Færgens størrelse sætter visse begrænsninger, og dem kan vi desværre ikke lave om på.

Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen i corona-krisen, og der har været diskuteret afstandskrav og forsamlingsforbud, men som det ser ud nu, og med de regler, som ser ud til at blive gældende over sommeren, vil det bare ikke være muligt at gennemføre onsdagssejladserne. Brandærgerligt, siger formanden, for vi havde glædet os til at komme i gang med det vi gør bedst: fest og farver.

Til gengæld må Idas Venner så glæde sig over, at færgen er kommet godt fra start i denne sæson, og at hun kommer til at sejle hele sommeren efter sin vanlige sejlplan, så der bliver rig lejlighed til at komme ud at sejle med Ida. Det er ikke farligt at sejle med færgen, siger formanden, og vi opfordrer da også folk til at bruge færgen helt som de plejer. Besætningen gør et virkelig flot stykke arbejde i øjeblikket med at sikre, at alle får en sikker og god oplevelse ombord. Så bare afsted, lyder opfordringen.

Foto: Vordingborg Kommune
Borgerne kan hjælpe med kortlægning af sjældne padder
Af Vordingborg Kommune
20.5.2020

Vær med til at kortlægge paddebestanden.

Når det kommer til sjældne frøer, tudser og salamandre er Vordingborg Kommune ret enestående på landsplan. Du kan være heldig at finde hele 12 ud de 14 paddearter der er i Danmark og i Biosfæreområdet findes bl.a. den sjældne Grønbrogede Tudse.

På kommunens Natur- og Friluftskontor har vi i år opfordret borgerne til at deltage i overvågningen af de sjældne padder. For når det er parringssæson for frøer og tudser, så kvækker hanner højt på de lune aftner, hvilket man let kan konstatere og registrere med en videooptagelse eller foto. Derfor opfordrer vi folk til at hjælpe med at registrere, hvor i kommunen de sjældne padder er – på Møn og Bogø er det specielt den grønbrogede tudse, I skal være opmærksom på.

I Vordingborg Kommune er vi stolte over de mange sjældne paddearter i vores område. Og meget tyder på, at de er i fremgang flere steder, hvor padderne tager godt imod de nye levesteder, der er etableret. Men vi vil gerne vide mere.

De sidste år er de sjældne padders udbredelse blevet kortlagt. Men de kan sagtens være flere steder hvor de ikke er kendt (af kommunen), og derfor vil vi meget gerne have jeres hjælp med kortlægningen. Du behøver ikke være ekspert eller sikker på hvilken art det er, alt du behøver at gøre er, at optage en lydfil/video med kvækkende frøer og tudser eller at tage fotos af padden og sende det til Natur- og Friluftskontor på ckaa@vordingborg.dk

De arter der specielt er fokus på at kortlægge er Klokkefrø (Knudshoved), Løgfrø (Knudshoved), Løvfrø (flere delbestande bl.a. Jungshoved, Kulsbjerg og Knudshoved), Strandtudse (Knudshoved og Avnø), Grønbroget tudse (Bogø og Vestmøn, Svinø mv.) Stor og lille vandsalamander, springfrø, butsnudet frø og spidssnudet frø.

I 2019 blev der i forbindelse med projektet Biodiversitetssøer i Møn biosfæreområde, udsat både Grønbroget Tudse og Strandtudse. Det var haletudser fra lokale bestande, som blev sat ud i nyetablerede søer med det mål, at sikre en fremgang i bestanden. Det bliver spændende at følge udviklingen og håbet er, at de haletudser der blev udsat, trives og når at blive kønsmodne de kommende år.

Guide til en god paddetur.

-Ud på aftentur: De fleste arter er primært aktive fra solnedgang og frem mod midnat.

- Det skal være lunt og gerne fugtigt. Det skal være 8-10 grader før de kvækker

- Medbring en telefon med video/foto. Det er let at kende frøer og tudser på deres forskellige lyde. Hvis du selv vil undersøge hvilken art du har fundet, brug nedenstående link til lydarkiv.

- Tjek evt. om der er æg. Tudser lægger æg i lange strenge og frøer lægger æg i klumper.

- Obs Adgangsreglerne skal overholdes.

- Obs alle padder er fredet, og må ikke fjernes eller på anden måde skades.

Se billeder og lyt til de forskellige padder: frøstemmer

Tove Andreasen, næst øverste række nr. 3 fra venstre. Privatfoto
Tove genså sin Historielærer d. 5. maj 2020
Af Flemming Nielsen
13.5.2020

5. maj i år bragte Dagbladet Sjællandske en stort opsat artikel om Ejnar Vaaben, og omtaler ham som Danmarks første nazist, der endte sine dage i Glumsø i 1997. Tidligere boghandler Otto Høst, Glumsø, kendte Ejnar personligt og beretter i artiklen bl.a. om at han var erklæret nazist lige indtil sin død.

Ejnar Vaaben blev født i 1902 og voksede op i smukke sydfynske Svendborg. Hans far var Valdemar Vaaben, en populær børnebogsforfatter og tegner. Ejnar var som ung aktiv i Spejderbevægelsen, men under et studieophold i Tyskland bliver han grebet af Hitlers teorier om racerenhed og antisemitisme. Teorier han altså holdt fast i resten af livet. Under opholdene i Tyskland får han kontakt med flere af de førende nazister, og møder også Adolf Hitler personligt.

I 1930 får Nationalsocialisterne i Tyskland et kanonvalg, hvilket formentlig giver Ejnar Vaaben blod på tanden til at stifte et parti med samme idegrundlag, nemlig DNP i Danmark. Partiet blev ikke stort. Registrerede medlemmer af danske nazistiske fraktioner kivedes i høj grad indbyrdes, og Ejnar Vaaben var angiveligt i opposition til f.eks. Fritz Clausen, lederen af DNSAP, der endte med at blive Danmarks største Nazistparti. På dette tidspunkt er Ejnar Vaaben blevet cand. mag. i Tysk og Historie.

Ejnar Vaaben var medlem af Schalburgkorpset, og i slutningen af krigen meldte han sig som frivillig soldat i tysk tjeneste. Han kom til Frankrig, men med en granatsplint i foden returnerede den 43 årige kriger hurtigt til Danmark og 5 års fængsel for landsskadelig virksomhed.

I en ny artikel fra lørdag d. 9. maj kan Sjællandske tilføje endnu et kapitel til historien, for i Næstved læste Tove Andreasen artiklen. Hun havde genkendt sin gamle historielærer fra Bogø Kost- og Realskole, nu i naziuniform. Og så vældede minderne frem, og de var ikke af det gode.

Tove var dagelev på Bogø Kost- og Realskole i 1955. En kvik pige fra Hårbølle, der fik friplads på skolen, hvor Ejnar Vaaben altså havde opnået ansættelse som lærer. Tove udtaler til avisen: ”Jeg glemmer aldrig, hvordan han udvalgte, hånede og terroriserede klassens svage drenge. Slå, det kunne han også. En led karl. Det var hvad han var.” Tove beretter også om ”lille Ib, der blev slået så det blødte ud af hans ene øre” Vaaben var lærer på Bogø 1955-56, hvorefter han ganske pludseligt forsvandt, erindrer Tove Andreasen.

Ejnar Vaaben opnåede ansættelser på flere forskellige skoler, man kan spørge sig selv om hvordan det kunne lade sig gøre med hans generalieblad. Senere fik han i øvrigt ansættelse i Rigsarkivet, og netop her rejses også spørgsmålet i Sjællandske om hvorledes en person med den fortid kunne opnå stilling så tæt på kongerigets hemmeligste og mest kontroversielle sagsakter.

Skolebilledet ovenfor bringes efter tilladelse af Tove Andreasen. Det skal understreges at læreren på billedet ikke er Ejner Vaaben.

Nyt fra biblioteket
Af Vordingborg Kommune
13.5.2020

Facebook og nyhedsbrev og hvornår åbner biblioteket?

Følg Vordingborg Bibliotekerne på Facebook eller modtag bibliotekets nyhedsbrev

Få inspiration til din læsning og få nyheder fra bøgernes verden, bliv klogere på bibliotekets tilbud og bliv opdateret på bibliotekernes mange aktiviteter og arrangementer. Alt dette får du, hvis du følger Vordingborg Bibliotekerne på Facebook. Du finder biblioteket her: Vordingborg Bibliotekerne på Facebook.

Er du mere til Makerspace og teknik, så har de deres egen Facebookside, som du finder her: Makerspace og teknik

Biblioteket sender ca en gang om måneden nyhedsbrev ud til Biblioteksklubbens medlemmer. I nyhedsbrevet bliver du opdateret på primært voksenarrangementer og hvilke projekter, biblioteket er engageret i. Når du er medlem af biblioteksklubben, får du rabat på billetter og en gratis drikkevare til bibliotekets arrangementer. Du bliver medlem af biblioteksklubben ved fysisk henvendelse (når der er åbent igen) eller ved at sende en mail til bibliotekerne@vordingborg.dk.

Hvornår genåbner bibliotekerne?

Forhåbentlig genåbner bibliotekerne mandag d. 11. maj og sandsynligvis vil der være visse forholdsregler. Du kan følge med på vordingborgbibliotekerne.dk, hvor du finder de nyeste informationer.

På hjemmesiden kan du desuden blive inspireret til din næste læsning, hvor der pt. er temaer om læsning på eReolen. Du kan også finde masser af boganbefalinger og forfatterportrætter på Litteratursiden.dk, så du ved, hvilke bøger du skal have med hjem, når genåbningen er en realitet.

Dejlig kold softice serveret med et sødt smil. Foto Jørgen Stæhr
Softice hos Café Stalden
Af Jørgen Stæhr
6.5.2020

Da jeg ankom til Café Stalden for at besigtige den nyanskaffede softicemaskine, eller rettere sagt for at smage på det der kom ud af den, var restaurantens indre ikke sit vanlige rolige selv, ja for at sige det mildt så var der vendt op og ned på alting.

Det var en udvidet forårsrengøring/renovering som var under afvikling. Der blev skrubbet og skuret i køkkenet og en mindre hær af malere var i fuld gang med at tilføre etablissementets vægge og lofter et friskt lag lys farve.

Man kunne alligevel godt få lov at se isvidunderet, og det var også muligt at smage på varen. De tredive første kunder havde for længst været der og fået den annoncerede gratis is.

Kirsten Wilki fortalte at de havde besluttet at anskaffe maskinen, dels fordi man ikke andre steder på øen kunne få softice og dels som et tiltag for at skaffe, nogle af de medarbejdere, som nødvenligvis ikke havde fuld tid, noget mere at lave.

Jeg valgte en vaffel af mellemstørrelse dyppet i chokoladekrømmel, og blev bestemt ikke skuffet. Den lækre is med vaniljesmag var herligt kold og forfriskende, og når den hede sommer, som den meget omtalte klimaforandring (vejrforandring), uden tvivl vil generere, indfinder sig, skal softicemaskinen nok vise sig at være en god investering.

Er man til gammeldags isvaffel med himmelsk italiensk flødeis kan man også få sin lyst styret i Café Stalden.

Kirsten fortalte i øvrigt at mange af øens beboere bestiller dagens ret som take-away op til 2-3 gange om ugen. Det er hun meget taknemmelig for al den stund at det ikke ville være muligt at overleve økonomisk uden denne solide støtte.

Foto: Arkiv
Film om Bogø
Af Jørgen Stæhr
3.5.2017

Vi har fået en god film om Bogø, og fået er for en gang skyld så rigtigt som det er skrevet. Alle der ser filmen konstaterer begejstret at der er tale et professionelt stykke arbejde som uden tvivl vil komme til at udgøre et førsteklasses værktøj i lokalrådets salgsbestræbelser.

Men hvad er historien bag tilblivelsen? Det begyndte med at Ulrik for cirka 4 måneder siden blev ringet op af esoft creative - et firma som oplyste at de producerer film på bestilling om allehånde emner, og fortalte at de ville tilbyde at producere en film om Bogø for at have den i deres portefølje som et eksempel på hvorledes man med deres film kan støtte et lille dynamisk samfund i dets arbejde med at få unge børnefamilier til at flytte dertil, og det hele skulle ikke koste os en øre.

Kjeld Sørensen som i mellemtiden var blevet tovholder på projektet sagde selvfølgelig ja tak, og da man kort tid efter gik i gang med opgaven fulgte han med filmholdet rundt på øen og pegede på hvor man skulle hen næste gang, og i øvrigt interviewede han dem der blev filmet.

Der blev optaget ti gange så meget materiale som det man tog med i det færdige produkt, og Lokalhistorisk Forening vil formodentlig give deres højre arm for at have en kopi af hele molevitten i deres arkiver til moro for kommende videbegærlige generationer.

Hvis man gerne vil se den nye Bogøfilm så klik her Velkommen til Bogø