Borgmester Mikael Smed samtaler hyggeligt med lokalrådsekretær Kjeld Sørensen. Foto: Jørgen Stæhr
Dialogmøde
Af Jørgen Stæhr
20.2.2019

Mandag aften var forsamlingshusets lille sal proppet til randen af de fremmødte politikere og de interesserede bogøere. Vordingborg Kommune mødte op talrigt op idet både borgmesteren og seks kommunalbestyrelsesmedlemmer havde fundet vej til vores lille ø: Mikael Smed (A), Michael Larsen (A), Else Marie Sørensen (SF), John Pawlik (O), Michael Seiding Larsen (V), Anders Theistrup (V)

Steen Kronborg styrede løjerne og der blev vist hele to Bogøfilm før Helle fra Møllen fortalte om det store reno-veringsarbejde der er i gang. Man er meget afhængig af diverse donationer og især volder finansieringen af møllevingerne kvaler. Helle opfordrede kommunen til at give kr. 400.000.

Politikerne blev opfordret til at svare på hidtil ubesvarede spørgsmål:
- Nabohjælpskilte må ikke sidde på eksisterende rør
- Parkeringspladsen ved Lærkereden
- De blå tønder
- Vejkrydset Vestergade/Farøvej
- Belysning i Hovedgaden

Til det blev der kort svaret: Lovgivningen forbyder at have flere skilte på samme pæl. Man har kontakt til ejeren af de blå, og sagen er uafsluttet. Krydset er medtaget i trafiksikkerheds-planen, og selv om der er for langt mellem de eksisterende lysmaster er der ikke budget til flere master. Lis gjorde opmærksom på at de fleste af sagerne har taget deres begyndelse i 2015, hvilket fik borgmesteren til at love en opstramning.

Rulle mente at en sti der gik parallelt med hovedgaden ville skabe en sikker passage for de gående, men det var M. Smed bestemt ikke enig i.

Den ene film lagde op til øget renovering af byens trængende huse, og Else Marie Sørensen rådede til at tage et hus af gangen og at skaffe både statslige og kommunale midler. J. Pawlik (tømrermester) mente at man skulle henvende sig til de lokale håndværkerfirmaer. Michael S. Larsen påpegede nødvendighede af at have aftalerne helt på plads, da det ellers kan gå grueligt galt.

Til Michael Olesens ønske om en ny handlingsplan fortalte borgmester Smed at der er en ny handlingsplan på trapperne. Der barsles snart med en skitse. Trine undrede sig over at Lokalrådet ikke er blevet inddraget i arbejdet.

Kjeld Sørensen gjorde det klart at de huse der trængte til renovering i dag var ejet af nogle mennesker, og at renovering først kunne komme på tale hvis husene kom på markedet eller på tvangsauktion, og at lokale håndværkere selvfølgelig ville blive benyttet.

Der blev udtalt utilfredshed med hensyn til skraldebilernes kørsel i sommerhusområdet. Else Marie Sørensen gjorde det klart at hvis ikke det fremgår af kontrakten med skraldevogns-firmaet kunne man ikke pålægge bilerne en ændring.

Der blev givet et eksempel på at en skraldebeholder ikke var blevet tømt idet indholdet ikke var sorteret ordentligt. Else Marie Sørensen pointerede at affaldet skal være sorteret. Man kan ikke forvente at besætningen på skraldebilerne har tid eller lyst til at være behjælpelige.

Trine fra Lokalrådet fortalte at parkeringsforholdene ved Lærkereden er helt umulige. Else Marie kunne dertil fortælle at behovet for parkeringspladser er meget stort i hele kommu-nen, og at man er kr. 50 millioner bagud med budgettet i den henseende.

Jesper Heien: Det er to år siden vi stillede de fire spørgsmål, og de tre af dem kan meget hurtigt klares hvis der vilje til det. Kommunen svarer i øvrigt ikke på henvendelser om hvordan det går med sagerne. Borgmester Smed gjorde opmærksom på at Bogø har en kontaktperson i Kommunen og opfordrede til at man benyttede vedkommende noget mere.

Jørn Søllingvrå fortalte at han i respekt for den digitale mulighed for anmeldelse af vejmangler, som kommunen tilsyneladende ønsker benyttet, for lang tid siden havde anmeldt nogle store og farlige huller i rabatten på Vester-skovvej. Han fik aldrig en kvittering på at kommunen havde modtaget henvendelsen, og der er ikke kommet grus i hullerne.

Red.: Allerede for et par år siden var hullerne i rabatten på Vesterskovvej nogle steder 20 cm dybe. Risikable for biler og dødsens farlige for cyklister. Jeg meldte det elektronisk. Fik heller ingen kvittering, og da der intet er sket er hullernes antal i mellemtiden fordoblet.


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

I kane på Fruekildevej
Af Svend Aage Christensen
20.2.2019

Der var engang en vinter med sne. Gårdejer Jens Peter Nielsen i kane med passagerer foran Stubholms stuehus, som blev nedrevet i 1965. Forhaven gik helt ud til Fruekildevej. Stuehuset blev i første omgang stående ved en større ombygning i 1950, men de tre længer blev revet ned og erstattet af to rødstensbygninger, som stadig står på adressen Østkildevej 16. På billedet ses de gamle længer stadig, og det er altså fra før 1950 og formodentlig også før 1945.Jens Nielsen har fundet billedet i sin mor Doris' samling. Doris er datter af Jens Peter Nielsen. I Årsskrift 2016 fra Bogø Lokalhistoriske Forening havde Brigitte Alfter et fire sider langt interview med Doris Nielsen.

Der bliver omhyggeligt målt hvor Duc d`alberne skal placeres. Foto: Jørgen Stæhr
Renovering af Lindebroen
Af Jørgen Stæhr
20.2.2019

Entreprenøren som for tiden udfører renoveringsarbejder på Bogø Havn, CG Jensen, kan føre sine kompetencer mere end 80 år tilbage i tiden til 1931, hvor civilingeniør Christian Gottfred Jensen grundlagde sit firma. CG Jensen A/S har hovedkontor i Glostrup og regionskontor i Harlev ved Aarhus og beskæftiger cirka 600 medarbejdere. Det er firmaets division for Ramning og Vandbygning som udfører opgaven der blandt andet består i at udskifte det østlige ledeværk. Det nye ledeværk udføres hovedsageligt af stål med klædning af Azobé træ som kommer fra Vestafrika og er valgt på grund af veddets modstandsdygtighed overfor vejr, svamp, pæleorm og - hvad der nok har mindre betydning på Bogø havn – fordi kærnetræet er så giftigt for termitter at de omkommer hvis de spiser af det. Vestsidens spunsvæg fjernes og erstattes med en stenkastning.

Lige nu er man i gang med at montere de første Duc d´ alber af i alt seks, hvilket indebærer at ti meter lange tykke stålrør skal cirka otte meter ned i undergrunden for at kunne stå fast nok hvis færgen skulle få behov for at læne sig op af dem. De bliver ikke rammet ned under infernalsk spektakel som man gjorde det før i tiden, men trykket ned af en stor kraftigt summende vibrator som elegant klarer arbejdet på under en halv time.

Rørene skal placeres med absolut nøjagtighed, hvilket kræver meget af ham der fører den store gravemaskine/kran der holder røret og af de ingeniører som betjener det nødvendige måleudstyr, men de ser ud til at have styr på hvad de foretager sig.


KLIK PÅ ANNONCEN FOR AT SE DEN STØRRE

Foto: Jørgen Stæhr
Bestyrelsesmøde i Bogø Lokalråd 6. februar
Af Kjeld Sørensen
20.2.2019

Referat fra Bestyrelsesmøde i Bogø Lokalråd 6. februar kl 19.00 hos Trine Møller.
Til stede: Michael Olesen, Troels Leighton, Trine Møller, Lis Hummel, Jørgen Møller og Kjeld Sørensen.
Fraværende: Thine Toft og Mette Petersen.

Dagsorden: Administrativt stormøde med kommunen. Michael Olesen og Lis Hummel deltog, kommunen er ved at udarbejde en app, således at man kan se hvad der sker ude i lokalområderne. Der var enighed i lokalrådet om at appen lå meget tæt op af det Portalen gør, så vi synes behovet her på øen er dækket, det vil være fjollet at sprede informationen.

Stier status: De berørte lodsejere er indkaldt til orientering, der er udarbejdet et fint materiale, så må vi se hvor langt vi kan komme.

Status Trafik og park: Vi afventer en ny kontaktperson, vi har bedt om aktindsigt omkring vores korrespondance med afdelingen, og fået det der var, så nu ved vi hvad vi skal præsentere for vores nye kontaktperson.

Busskuret: Vi venter på et svar fra skolen.

Bosætningskampagne: Der er delt en del velkomstkurve ud, vi går i gang igen til marts. Det er stadig lidt svært at få overblik over tilflyttere, vi misser formodentlig nogle, så vi leder stadig efter et godt system til at finde dem.

Jubilæumsår status: Der arbejdes lige nu på et program for dagene, sammen med Portalen og flere andre. De store linier er på plads.

Dialogmøde 18 feb: De praktiske opgaver omkring dialogmødet blev aftalt, Steen Kronborg har indvilliget i at styre forsamlingen med hård hånd. Bestyrelsen mødes i forsamlingshuset Kl 18.00 Kjeld køber ind og låser op.

Affaldsdag: Lis Hummel deler ruter og skraldeposer ud, Kjeld sørger for suppe, brød og drikkelse.

Indkomne forslag: Ingen.

Eventuelt/arbejdsfordeling: Lokalrådet lægger op til en mere ligelig fordeling af opgaver, dette forberedes til næste møde. Jørgen Møller indsættes som administrator på vores hjemmeside.

Sekretær
Kjeld Sørensen

Foto: Jørgen Stæhr
Status Bogø Mølle
Af Bestyrelsen for Bogø Møllelaug
20.2.2019

I forbindelse med at restaureringen af Bogø Mølle er påbegyndt, er medlemstallet i 2018 steget til næsten det dobbelte af, hvad det var i 2017. Det er opbakning til møllen – det varmer på flere måder. Det vil være fantastisk, hvis der kan sættes ny rekord i 2019!

Alle arbejder frivilligt omkring møllen, og vi gør vores bedste, men der er ikke uanede ressourcer. Derfor udsendes der ikke kvittering for indbetalinger og heller ikke nogen form for rykkere. I kan dog altid kontakte bestyrelsen for at få at vide, om I er opført på medlemslisten.

I begyndelsen af maj vil en lille folder ramme alle postkasser på øen med opfordring til at betale kontingent samt information om, hvordan man kan betale. Det skal dog ikke afholde nogen fra at betale kontingent allerede nu. Prisen for en husstand for 2019 er stadig 150,00 kr., og der kan betales på fx netbank til Møns Bank reg. nr. 6140, konto 4110480 eller på MobilePay 54575.

Der kan også betales kontant på møllen d. 26/3, hvor der afholdes generalforsamling! Alle er velkomne! Kom og kig!

Bestyrelsen vil gerne vise medlemmerne, hvad der er sket på møllen nu, hvor etape 1 er afsluttet. Vi har også allieret os med vores trofaste fotograf Heinrich, som sammen med Svend Aage fra Lokalhistorisk Forening vil lave en billedpræsentation. Dette fuldendt med Møllens ærtesuppe (opskrift vist frit fra Jens Linnets nyeste bog), som vil blive tilbudt – øl og vand kan købes.

Indkaldelse til generalforsamling kommer i Bogø Tidende og på Portalen. Bestyrelsen glæder sig til et spændende 2019.

Se her hvorledes restaureringen skrider frem: Restaureringsrapport(PDF)

Foto: Hårbøllehuset
Udstillingsskift i Hårbøllehuset
Af Johnni Buch
20.2.2019

Udstillingsskift i Hårbøllehuset. Ny udstiller er tegner Line Jensen.

Udstillingsperiode: 02.03.– 30.03.19. Fernisering lørdag den 02.3.2019 kl. 13.00. Alle er velkomne.

Udstillingen vil være åben lørdage i cafetiden, og når der er arrangementer i huset.

Om Line Jensen
Line begyndte at tegne hver dag mens hun var på barselsorlov med sit tredje barn. Tegningerne lagde hun dagligt på instagram som @linejensen_illu og bunken af skitsebøger voksede hurtigt. En stor portion af tegningerne blev i foråret 2017 til bogen Hver dag starter det forfra, der i 2018 vandt Ping-prisen for årets debut. Bogen har i skrivende stund solgt små 4000 eksemplarer og er net-op udkommet i 4. oplag. Line Kjeldsen Jensen har i dag 14.800 følgere på instagram og poster stadig tegninger næsten dagligt. Her sætter hun fortsat fokus på relationerne i familien og på den svære balance mellem familie- og arbejdsliv ved at tegne situationer fra sit eget liv. Stilen er humoristisk og alvorlig; hurtig og efter-tænksom; kynisk og melankolsk. Tegningerne blander illustration med talebobler og kommentarspor. Tit er det modsætningen mellem en bitter tegning og en positiv kommentar eller omvendt, der skaber små overraskende pointer. Hver illustration bliver en lille fortælling i sig selv. Udstillingen består af originaler fra Line Kjeldsen Jensens skitsebøger. Både dem, der blev til Hver dag starter det forfra og nogle af dem, der forhåbentlig bliver til hendes kommende bog, der er planlagt til at udkomme i foråret 2019.

Med venlig hilsen
Johnni Buch
H O B Hårbølle og Omegns Beboerforening, Hårbøllehuset, Vindebækvej 48, 4792 Askeby, www.harbollehuset.dk

Fra filmen Green Book. Foto: Stege Bio
Fra Biografen i Stege
Oscarnomineringer vælter ned over ugens filmpremierer i Bio Stege
20.2.2019

22.-23. feb.og 2.-5. marts kl. 20:30; 25., 27. og 28. feb. kl. 18; samt 24. feb. kl.15 og 26. feb. kl. 21:15: Green Book:
Da den italiensk-amerikanske udsmider Frank Anthony Vallelonga, også kendt som Tony Lip, bliver hyret som chauffør og bodyguard for den sorte klavervirtuos Dr. Don Shirley, der skal på en koncertturné fra New York til Sydstaterne, må de gøre brug af en Green Book – en rejseguide til hvilke restauranter og hoteller, der tager imod afroamerikanske borgere – for at sikre at Shirley ikke nægtes servering, ydmyges eller trues på livet. Sat i 60’ernes USA, præget af racisme og borgerrettighedsbevægelsen, bliver Tony og Don konfronteret med racehad og egne fordomme, og de får øjnene op for alt det, de har til fælles på deres livs rejse. Det umage roadtrippar spilles af Mahershala Ali og Viggo Mortensen, der begge er Oscar-nominerede for deres præstationer. Mahershala Ali har tidligere storfortjent den Ocar han vandt for Bedste Mandlige Birolle i Moonlight.

24. og 28. feb.kl. 20:30; samt 2. marts kl. 18 og 3. marts kl. 15: Vice: Den Oscarvindende instruktør Adam McKay fortæller nu den vilde men sande historie om verdens mest magtfulde mand. Vicepræsident Dick Cheney var de facto præsident, selvom han stod bagved den påvirkelige præsident George W. Bush. Vice er et ukonventionelt og sorthumoristisk kig ind bag den politiske kulisse, hvor vi følger Cheneys rejse til Det Hvide Hus og ser ham både som dedikeret familiemenneske og politisk dukkefører. Rollelisten byder flere overraskelser på skuespillersiden bl.a. Steve Carell som Donald Rumsfeld og Sam Rockwell som præsident George W. Bush; samt Christian Bale og Amy Adams som hr.og fru Cheney. Tyler Perry er fundet frem til rollen som Colin Powell og LisaGay Hamilton som Condoleezza Rice.

Vice er nomineret til 8 Oscars bl.a. Bedste film, Bedste Mandlige Hoved-og Birolle, Bedste Instruktion og og af åbenlyse grunde Bedste Make-up.

Se mere her: biostege.dk

Foto: Jørgen Stæhr
"Rigtige Mænd" kalender
Af Jørgen Stæhr
13.2.2019

Initiativet til kalenderen ”Rigtige Mænd” blev taget for at skaffe penge til behandling af prostatakræft; og tolv velskabte Bogø-personligheder havde smidt alle kludene, nogle af dem endda i den vinterkolde marts 2018, mens der endnu lå tykt med sne, og ladet mesterfotografen Kresten Fjord forevige deres lydefri skikkelser så de kunne komme til at pryde 2019 kalenderens titelblade.

Foretagenet blev en kæmpesucces. Det første oplag blev revet væk så der i hast måtte trykkes endnu et. Alt i alt blev der, efter at alle udgifter var afregnet, en rigtig pæn sum tilovers. ARO murer Jeppe, MadsMulti og CO-Print/Flemming havde støttet projektet.

Så var der kun tilbage at videregive pengene til dem der kan gøre gavn med dem, og områdechefen Anders fra Kræftens Bekæmpelse i Næstved mødte da også meget gerne op i DagligBrugsen hvor Jesper Heien overrakte ham ikke mindre end kr. 23.000.- Fantastisk idé og super udført.

Der var festligt i Stege Bio. Foto: Ulla Nielsen
Stege Bio følger med tiden
Af Jørgen Stæhr
13.2.2019

Selv om der er næsten ubegrænsede muligheder for at se film hjemme i egen sofa, så er der altså stadig noget særligt ved at gå i biografen. Selv en tres-tommer-flimmer kommer ikke i nærheden af den oplevelse man kan få i en veludstyret biograf, og hvis ikke man har kunnet det før i Stege Bio, så kan man det nu, hvor den flittige, frivillige gruppe mennesker der, ikke bare holder liv i den, men får Bio til at blomstre og stortrives har besluttet at opgradere lyd og lærred efter alle kunsten regler.

Gruppen har den sidste måned eller mere arbejdet som små heste og nu er alt færdigt og betalt for. Der skulle ikke lånes, for der var nemlig sparet så meget sammen, at det ikke var nødvendigt. Gammeldags dyder er nu ikke det værste man har. Da det elektroniske afspilningssystem også er i top fremstår Bio nu som state-of-the-art.

Gennem mange år distribuerede man film i store runde metalkasser, som senere blev til skiver fx DVD. Det sidste nye er at man henter via computeren. Filmen er så på snedig vis spærret indtil den i henhold til aftalerne må vises.

I fredags havde Stege Bio, for at fejre de store forbedringer, inviteret et antal honoratiores til ”pindemadder” som ikke noget med pinde, men derimod udsøgte lækkerier som fx sliders med kanelkrydrede andelår, vietnamesisk sandwich med cole slaw og pulled pork samt salat med quinoa og tun og dertil champagne. Herefter kunne man nyde en kop kaffe med en lækker kage til. Mætte og glade sank publikum derefter ned i de magelige ”plysstole” og lod sig underholde med filmen Green Book starring Viggo Mortensen. Ham vi husker vi bl. andet fra Lord of the Rings, hvor han som Aragon blev kendt af den ganske verden.

Han gør det særdeles godt og hans præstation i Green Book har skaffet ham en Oscar-nominering. Efter filmen klappede folk begejstret og længe. Det var da også særdeles fin underholdning, men det var nok hele det samlede gode arrangement som udløste begejstringen.

Foto: Biografen i Stege
Fra Biografen i Stege
Masser af succes koncertforedrag
Af Biografen i Stege
13.2.2019

“Masser af succes” koncertforedrag i Biografen i Stege den 1. marts 2019.

Fredag den 1. marts kl. 19 byder Biografen Stege på en særlig oplevelse: Et koncertforedrag om GASOLIN, det legendariske orkester, som for 50 år siden startede som “miljøband” på Christianshavn og udviklede sig til et pop-, rockorkester, som i halvfjerdserne fik masser af succes med fans i alle aldre i hele Danmark.

Det er musiker og rockkenderen Thomas Ulrik Larsen, der vil stå for foredraget. Han vil ved nedslag i de vigtigste punkter, temaer og begivenheder i bandets karriere give et allround billede af det særlige Gasolinunivers, de skabte og af den betydning de fik for dansk popmusikhistorie.

Undervejs vil han selv optræde med en del sange, 12 ialt, hvor der både vil være mindre kendte, men markante numre - og dem, som alle genkender og elsker, f.eks: “Langebro”, “Hvis din far gir dig lov”, “Længes hjem” osv.

Thomas Ulrik Larsen blev som blot 5 årig så ramt af Gasolins optræden i Lørdagshjørnet i TV i 1976, at han der besluttede, at han ville være rockmusiker. Beslutningen blev ført ud i livet og karrieren har både ført til kapelmesteropgaver for The Pink Floyd Projekt i 2003-2009, musikeropgaver og soloudgivelser, ialt tre albums, hvor det seneste er “Teknisk knockout” med egne sange.

Men med sin store interesse for rockhistorie kastede Thomas U. Larsen sig undervejs i sin egen karriere over Gasolins historie og har i en længere periode optrådt med dette koncertforedrag - med succes!

I en anmeldelse af et af disse foredrag lød det bl.a. som følger: “Underholdning, der rørte hovedet, hjertet og alt derimellem”. Der er noget at glæde sig til.

SÅ sæt fluks et x i kalenderen og køb din billet i god tid, så du sikrer dig en plads, inden der bliver udsolgt.

Ill.: von Klump
Madonna solgt for en stor sum
Af Jørgen Stæhr
6.2.2019

Et portræt, The Fallen Madonna with the Big Boobies af den hollandsk klingende men ikke-eksisterende kunstner van Clomp, som blev gjort kendt i BBC s komedieserie Állo Állo, der med enorm succes blev vist i mere end 50 lande, fik, da det blev solgt på en auktion i Bristol, hammerslag ved en overraskende høj pris nemlig GBP 15.000 som til dagens kurs svarer til små kr. 128.000

I seriens 84 episoder, der gik i ti år (1982-1992) og udspillede sig på et gæstgiveri i en lille fransk landsby, Nouvion, der var besat af tyskerne under anden verdenskrig og gjorde grin med Gestapo, den franske modstandsbevægelse og ikke mindst briterne selv, var billedet omdrejningspunktet i samtlige afsnit.

Tyskerne der havde stjålet det uvurderlige kunstværk på et fransk slot, havde fået ordre til at aflevere det til Adolf i Berlin, men alle deltagerne i komedien havde andre planer, og gemte maleriet samt utallige kopier de mest usandsynlige steder.

Auktionslederen fortalte at der havde været en overvældende interesse for at erhverve maleriet og at der var kommet 25 tilbud fra rundt om i verden. Det var en fyr i Nouvion som gik af med sejren, så billedet er altså på en måde kommet hjem.

BBC fortæller at de har solgt serien til visning i Tyskland, hvor man har tænkt sig at erstatte den originale lyd med skuespillere der taler tysk….

Foto: Vordingborg Kommune
Spring køen over
Af Vordingborg Kommune
6.2.2019

Gennem længere tid har det været muligt at bestille tid hjemmefra til legitimationskort, pas og kørekort. Som noget nyt, kan du fra 1. februar 2019 bestille tid til personlig betjening, hvis du har brug for hjælp til, at:
• oprette NemID og udstedelse af nyt nøglekort eller adgangskode
• bestille nyt sundhedskort eller skifte læge
• vejledning på generelt niveau vedr SKAT
• råd og vejledning vedr. pension, helbredstillæg, ældrecheck mm
• råd og vejledning vedr. ansøgning om boligstøtte
• hjælp til ansøgning om nyt beboerindskudslån

Tidsbestilling kan ske via www.vordingborg.dk. Man kan også få hjælp til tidsbestilling ved at ringe på telefon 55 36 26 00.

Når du bestiller tid i Borgerservice, vælger du selv tidspunkt inden for almindelig åbningstid.

Du kan stadig møde op uden tidsbestilling, du får første ledige tid – men der kan forekomme ventetid. Fordelene for dig er:
• du undgår unødig ventetid i Borgerservice
• vi får en fælles aftale – og vi har tid til dig, når du kommer

Du skal kun bestille én tid – også selvom du skal have ordnet flere ting.

Husk altid dit NemID, når du besøger Borgerservice.

Tidsbestilling gælder både i Bibliotek & Borgerservice Præstø, Bibliotek & Borgerservice Møn og i Borgerservice Vordingborg.

Passerseddel til Bogø
Af Kristian Pælehøj
30.1.2019

I august 1944 skulle en familie fra København feriere på Bogø. Der må være noget der kiksede på sidste del af turen. Har færgen ikke sejlet? Måske stoppet af krigens uvæsen. I hvert fald måtte Familien Christensen fra Emdrup i København hyre fisker Hans Knudsen i Stubbekøbing for at blive fragtet over Grønsund. Dette har så krævet ovenstående tilladelse. Udstedt kl. 20.15 søndag d. 13. august.

Det er Mogens Lindegaard Christensen der venligst har udlånt den gamle tilladelse. Desværre erindrer han hverken overfart eller hvor familien skulle indlogeres. Det skal være ham tilgivet, han kunne vel knap gå i 1944!

Mogens hedder i øvrigt nu Kamph til efternavn og har fritidshus på Østkildevej sammen med fru Alice.

Foto: Vordingborg Kommune
Vilde Vulkaner 2019
Af Vordingborg Kommune
30.1.2019

Børnemusikfestivalen vilde vulkaner fejrer i år sit 25 års jubilæum med en stjerneparade af store nye navne og gamle kendinge på programmet.

Når Danmarks største børnemusikfestival Vilde Vulkaner Vordingborg den 2. juli åbner portene for fire dages fest, bliver det med endnu en stjerneparade af store nye navne og gamle kendinge, som skal være med til at fejre festivalens 25 år jubilæum.

De mere end 11.000 gæster, som sørgede for at alle billetter til festivalen blev revet væk på 26 timer, kan blandt andet glæde sig til at Scarlet Pleasure optræder på festivalen for første gang. Udover at have vundet prisen for årets hit med ”Deja Vú” er den danske poptrio også blevet hædret som Årets Danske Gruppe ved Danish Music Awards i 2017.

På plakaten er også Kesi, der på trods af sin unge alder, har siddet tungt på den danske hip-hop scene siden 2011. Hans massive popularitet rækker desuden langt udover hitlisterne. I foråret 2018 spillede Kesi en fuldstændig udsolgt landsdækkende turné og med hans jævne flow af ny musik fra øverste hylde, tegner fremtiden kun til at blive endnu større for den unge rapper. På plakaten er også Skinz, som fik sit store gennembrud i 2017 med singlen ”Jeg Har En Pige”. Skinz har fået fire guldcertificeringer og en platincertificering, og der er intet som tyder på, at hitparaden stopper lige foreløbig.

Den udsolgte festival byder også på Alexander Oscar, som med blot tre singler bag sig allerede har opnået imponerende resultater og markeret sig som en af morgendagens helt store stjerner på den danske musikscene. Det unge sangtalent Clara, som udsendte sit debutalbum ”August Eighteen” på sin 18 års fødselsdag og senere udkom med hittet ”Slippin” kigger også forbi festivalen.

Og selvfølgelig går Vilde Vulkaner Vordingborg også en tur nedad ”memory lane” i det 25. jubilæumsår og præsenterer stærke gamle kendinge som Medina, Joey Moe og ikke mindst Shaka Loveless og Wafande, som sammen spiller et stort anlagt show her i 2019.

Festivalleder Frank Villumsen glæder sig over, at det igen i år er lykkes at trække så mange gode navne til festivalen. ”De 11.000 børn og unge som allerede i juli måned sidste år støvsugede alle billetterne har fortjent at få nogle musikalske oplevelser fra øverste hylde - og det får de. Flere af navnene i år er så store, at der har været kamp om at stå øverst på plakaten. Så vi kommer til at fejre vores 25. år jubilæum med et brag af en fest” lover Frank Villumsen.

8.x Bogø Kostskole.
8.x tilbyder arbejdskraft
Af 8.x Bogø Kostskole
23.1.2019

Et lidt utraditionelt opslag - vi håber, det er ok?

Vi er en 8. Klasse fra Bogø Kostskole, vi har besluttet os for at spare sammen til en rejse/weekendtur til en storby i Europa, som en slags afskedstur for klassen, når vi skal ud af 9.ende klasse.

Vi vil derfor tilbyde vores arbejdskraft; skal du have pudset vinduer, gjort rent, ryddet op i garagen, malet stakit, vasket bilen, passet børn eller dyr eller måske have købt ind, så er vi friske imod et bidrag til vores opsparing.

I kan kontakte vores klasselærer, Nina Sønderskov Suensen, så vil hun formidle kontakten.

Kærlig hilsen 8.x

Finn Hansen. Foto: Kristian Pælehøj
Finn Hansen fra Færgegården
En kvik Mønknægts beretning – gengivet efter bedste evne af Kristian PælehøjFinn blev født på Marie Grubbesvej i 1931. Her på det yderste af Vestmøn voksede Finn op, med vandet som legeplads og en barnetro på at Grønsund skulle være hans liv og arbejdsplads. Han elskede at fiske, var på vandet fra han kunne kravle op i en robåd, ligesom jagt langs kysten var sagen. Som der var tradition for i familien.

Der har sikkert heller ikke været så mange legekammerater derude ved Borgsted Batteri og Koster Færgegård. Faren Poul Hansen var Fortmester og Færgeansvarlig. Ikke noget man levede fedt af, men fiskeriet og sikkert også lidt hjælp for Færgemand Nils Jørgen Hansen, gav det daglige brød.

Finn blev min næsten nabo i Stege for et par år siden. Jeg overfaldt ham selvfølgelig straks for at høre om livet omkring dæmningen og på Bogø – ikke mindst under besættelsen. Her var jeg kommet til den rette, for Finn var videbegærlig og havde øjnene med sig, kunne fortælle om dæmningens tilblivelse, de mange arbejdsmænd der knoklede i frost og stegende hede for at forbinde øerne.

Da dæmningen stod færdig kom Bogø pludselig tæt på Marie Grubbesvej. Til Finns store glæde for det gav ham mulighed for at skifte skolen i Damme ud med Bogø Kost- og Realskole i 1943. Bare for sjov selvfølgelig, han elskede at gå i skole og havde evner for det boglige, men fremtiden var på Grønsund. Og faderen, Poul Hansen, fik endog job som vejmand på Bogø, så det var en omvæltning i familien.

Dæmningen blev åbnet midt under krigen. Finn husker at de måtte dele hus med tyske soldater som blev indkvarteret ved Batteriet. Tyskerne demonterede kanonerne og sendte dem til Hanstholm. Ellers patruljerede tyskerne ved Præstebjerg og Stenminerne ved Hårbølle. Som Finn fortalte: ”Vi generede ikke hinanden, og min fars bijob som ”meddeler” under krigen rykkede vist ikke meget på Krigens udfald. Min onkel Mogens Bøgebjerg Hansen, Bøgebjerg Mejeri ved Borre, styrede et netværk af venner og bekendte, der måske kunne bidrage med oplysninger om fjenden. Han mente at min far med sit nye udadvendte job som vejmand på Bogø måtte kunne bidrage lidt til Krigens udfald. Men det blev vist ikke til noget videre. Selvom vi faktisk boede under samme tag som tyskerne var vi ikke voldsomt generet af dem. De frøs lige så meget som os, men vi havde da mad nok udenfor døren, så vi sultede ikke. Vi var sandt at sige ikke særlige berørt af krigen, jeg mindes ikke de færdedes på Dæmningen og Bogø.”

Men Finns liv tog en drejning. Ved hjælp af Skolen og ikke mindst lærer Borch-Andersen og nogle legater gik turen efter mellemskoleeksamen til København og Polyteknisk Læreanstalt, hvor en teknisk studentereksamen knap var taget. før NKTs laboratorier på Amager stod klar med et ganske udmærket job.

Finn blev gift med Poula og de købte en gammel rønne tæt ved vandet syd for København. Og sådan var det stadig da turen gik til Præstø og Møn, altid tæt på vand og natur. Fiskeriet og jagten lå dybt i ham, men et sikkert bedre udkomme blev resultater af dæmningen til Bogø. For Finn blev nemlig, efter værnepligt i marinen, ansat ved Masnedøværket. Her lagde han så det meste af sit arbejdsliv som teknisk chef.

Da talen kom på byggeriet af Bogø-dæmningen måtte jeg fortælle om den historie der bliver fortalt på Bogø: Den ikke særlig pyntelige betonklods der stadig ligger i vandet skulle angiveligt i sin tid have været stedet hvor arbejderne fik udbetalt løn. Den købte Finn altså ikke, men kunne fortælle at det er resterne af en pumpestation.

Hundelufter-møderne udviklede sig til et par hyggelige kaffekomsammen. Vi skulle have sludret mere, havde aftalt at mødes når Finn havde været på Køge Sygehus for at få ordnet en dårlig ryg. Det var i marts måned 2018. Desværre døde Finn på sygehuset. Jeg fik mødt en fortælleglad og vidende ældre herre, det var jeg glad for. Denne lille historie er skrevet ud fra hvad jeg syntes er en ikke helt almindelig historie fra en tid hvor Bogø og Møn blev forbundet.

Der arbejdes på havnen. Foto: Jørgen Stæhr
Store maskiner arbejder på Lindebroen
Af Jørgen Stæhr
23.1.2019

Hvis man i disse dage skulle finde på at aflægge den vinterkolde Lindebro et besøg åbenbarer der sig et hektisk arbejdsomt miljø, hvor store gravemaskiner har skovlene dybt begravet i de lerede lag som molen er op bygget af, og det vil blandt andet resultere i at den bliver otte meter smallere og dermed giver plads til et bedre arbejdende færgeleje.

Chefen for alle Vordingborg Kommunes havne, Annemette Hommel, fortalte i den anledning følgende:
De store maskiner er fra firmaet CG Jensen. De har vundet opgaven med at renovere vores færgeleje til IDA. Opgaven er en større omgang, som løber op i omegnen af 4,5 mio kr.

Vi har i processen frem mod igangsætning af opgaven haft tæt kontakt med havnebestyrelsen samt IDAs venner og folk med stor indsigt i IDAs forhold, så vi kunne være sikre på, at den valgte løsning ville passe til de lokale forhold. Vi havde således i juni 2018 et godt møde med deltagelse af vores rådgivende ingeniør, havnebestyrelsen og IDAs venner, hvor vi gennemgik og justerede projektet.

Vi får etableret en fin stenkastning og duc d'alber, samt et stykke ny spuns, så færgen kan lægge til i et ordentligt leje. Entreprenøren har lovet os, at færgen kan bruge det nye færgeleje, når sæsonen starter den 1. maj 2019.

Havnecaféen. Foto:Jørgen Stæhr
Caféen på Bogø havn
Af Jørgen Stæhr
23.1.2019

Det er vist gået op for de fleste at Joanna og Kim, som gennem en årrække har drevet Havnecaféen er ophørt hermed, og i den anledning har de bedt mig takke de mange trofaste kunder som de gennem otte år har været glade for at betjene.

Jeg spurgte havnechef Annemette Hommel om hvad der kommer til at ske og fik følgende at vide:

Vi har informeret Bogø havneudvalg (afløser for bestyrelsen) om processen og modtaget input fra havneudvalget mht. kriterier for den nye lejer, man gerne ville se på havnen.

På den baggrund har vi udvalgt en ny lejer, som vi nu er ved at forhandle kontrakt med. Det er forventningen, at den nye lejer kan overtage nøglerne 1. marts så der kan blive gjort klar til en ny sæson. Vi har valgt en lokal aktør til at drive caféen med vægt på kvalitet, oplevelser og lokale råvarer i det omfang, det er muligt. Når kontrakten er underskrevet, vil vi meget gerne sammen med den nye lejer præsentere det nye koncept.

Foto: Biografen i Stege
Fra Biografen i Stege
Nyt lærred - mere lyd osv. i Biografen Stege
Af Biografen i Stege
23.1.2019

I uge 5 arbejdes der på højtryk i Biografen Stege og alle filmforevisninger aflyses! Hvad sker der dog?

Jo, bestyrelsen har efter svære drøftelser besluttet at investere i et nyt, større filmlærred og nye højtalere - det er nu projektet gennemføres. Den teknologiske udvikling sker som bekendt hurtigere og hurtigere og filmproduktion sker med mere og mere avancerede teknikker, så fremvisningen er nødt til at ske på udstyr, der er “up to date”, for at publikum kan få det fulde udbytte.

Investeringen betyder, at vores biograf her i Stege, nu bliver den biograf i kommunen, der har det største lærred. Planen medfører bl.a., at lærredet rykkes frem i lokalet, foran den velkendte indramning af det nuværende lærred, der jo står med næsten søjlelignende sider, procenium, rødt fortæppe, m.v. Trofaste biografgæster ved, hvad der menes. Nogen vil nok beklage, at denne særlige, lidt gammeldags charme forsvinder, men den bevares for alle eventualiteters skyld bag den nye konstruktion.

Af og til må noget ofres på udviklingens alter og fremrykningen af lærredet sker for at kunne udnytte hele rummets bredde og dermed skabe mulighed for den teknisk set bedst mulige præsentation af filmene. Alle 8 højtalere udskiftes og der opsættes endnu flere bagved - og foran lærredet, ialt 12 højtalere. Formålet her er naturligvis, at give publikum mulighed for at få det fulde udbytte af biografens Dolby 7.1 surround anlæg.

Indvielsen af det nye udstyr sker ved et lukket arrangement den 8. februar, hvor kun indbudte gæster får chance for at vurdere fremskridtet. Men den 10. februar vises filmen Green Book for medlemmerne af Kino Møn efter først til mølle princippet - og så slippes gæsterne ellers løs til en perlerække af film/ transmissioner i februar måned og fremover.

Og husk lige, at Biografen jo nu har sin egen gratis app, som er rigtig nem at bruge, både når man vil have overblik over forestillinger, tidspunkter og lave bestillinger. Den hedder såmænd bare BiografenStege! Så læg den nu ind, hvis du ikke allerede har gjort det.

Hvis man har svært ved at nå at læse undertekster, er biografen jo også blevet udstyret med systemet Subreader, som bevirker, at man via sin mobiltelefon kan få læst teksten op løbende. Her skal man blot plotte systemet ind i telefonen, via en ophængt kode i foyeren.

Spær øjnene og fold ørerne ud og kom ind og nyd investeringen i vores dejlige biograf i Stege!

Foto: Biografen i Stege
Fra Biografen i Stege
Videnskab og skønhed i Biografen Stege i februar måned
Af Biografen i Stege
23.1.2019

Den 5. februar tager biografen hul på årets række af videnskabelige transmissioner fra Århus universitet. Forårsprogrammet vil omfatte ialt 7 transmissioner i februar, marts og april, der alle starter præcis kl. 19. Det er fortsat gratis at overvære transmissionerne, kun forudbestilte billetter betales med sædvanligt gebyr på 5 kr. Dette første foredrag har titlen: “Alzheimer, a complex disease is decrypted”. Som det fremgår af titlen, holdes dette foredrag på engelsk - af molekylær biologist Christian Haass.

Den 19. februar er det hjerneforsker Morten L. Kringelbach, der vil gøre os klogere på “Vores nydelsesfulde hjerne”. Måske kan man her finde lidt forklaringer på, hvorfor vi i den nys overståede julemåned hengiver os til overdådige måltider m.v.

Den 26. februar er der andre boller på suppen, her bliver det mere alvorligt, da titlen er: “Klimaændringer - den danske vinkel”. Dette foredrag holdes af klimafysiker Jens Hesselbjerg Christensen.

Hvis man imellem disse intellektuelle udfordringer trænger til at læne sig lidt tilbage i biografsædet og nyde en mere afslappet aften, kan vi fra biografens side kun anbefale at reservere torsdag den 21/2.

Denne aften transmiteres Tchakovskijs ballet “Svanesøen” nemlig fra Opera National de Paris. Handlingen er legenden om en umulig kærlighed mellem en jordisk prins og en fugleprinsesse, der egentlig er en jordisk prinsesse, som er blevet forhekset af en ond mand.

Musikken til denne ballet, betragtes som noget af det smukkeste balletmusik, der overhovedet er komponeret, ligesom koreografien i hver eneste opsætning har været meget betagende.

Balletten havde premiere helt tilbage i 1877 og har i de godt 140 år været opført et utal af gange over det meste af verden. Betegnes af mange som ESSENSEN af klassisk ballet “med fjerlette svaneballerinaer og et kærlighedsdrama på liv og død!”.

Hvis man har lyst til at sætte sig lidt mere ind i handlingen, inden man køber billet til forestillingen, er det muligt at finde meget uddybende beskrivelser på “nettet”.

Tinella Lykke Svarer. Foto: Bogø Kostskole
Information om nyt formandskab i skolens bestyrelse på Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund
Af Bestyrelsen for Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen
16.1.2019

Kort efter nytår valgte skolens bestyrelsesformand Hanne Tost efter grundige overvejelser at fratræde sin post.

Hannes fratrædelse skyldes desværre et skrantende helbred, som ikke har bedringsudsigter. Der er fuld forståelse for hendes valg og helbredsfokus. Hanne har i sit formandskab lagt meget energi i samarbejdet om skolens fornyelse via en ny organisationsstruktur, et forstanderskifte samt visions- og værdifokus. Skolen værdsætter den store indsats, og ønsker alt godt for Hanne. Hannes suppleant, Dennis Christensen, som er tidligere kostelev, er i stedet indtrådt som bestyrelsesmedlem - men ikke som formand. Som følge af ovenstående afviklede bestyrelsen i går aftes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig på ny.

Valget af nye bestyrelsesformænd faldt således ud: - Bestyrelsens formand: John Petersen - Bestyrelsens næstformand: Anna Engers.

Skolens bestyrelsesformand, næstformand og forstander udgør skolens forretningsudvalg. Lidt om formand og næstformand De fleste på skolen og på Bogø ved højest sandsynligt, hvem John er, idet John har været næstformand i bestyrelsen i en årrække, og er bosiddende på øen. John har siddet i bestyrelsen siden 2010, og er i gang med sin tredje periode. John er selvstændig med egen international virksomhed, og forælder til en dreng i vores dagskole. Anna er tidligere elev på dagskolen, og har været bestyrelsesmedlem siden 2012. Anna er cand.scient.soc. og uddannelsesleder indenfor social og specialpædagogisk specialisering på Københavns professionshøjskole. Anna skal i øvrigt have et af sine børn på Idrætsefterskolen i 2020/2021.

Bestyrelsen ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde med henblik på skolens bedste.

Med venlig hilsen
Tinella Lykke Svarrer, Forstander Bogø Kostskole & Idrætsefterskolen Grønsund

Den nedslidte ejendom nedrives og fjernes. Foto: Jørgen Stæhr
Forskønnelse af Bogø
Af Jørgen Stæhr
16.1.2019

Vordingborg Kommune administrerer en ”Pulje til Landsbyfornyelse”, hvor der kan søges tilskud til forskønnelse af det fysiske miljø i landdistrikterne, uden for købstæderne Vordingborg, Stege og Præstø.

Det betyder, at der gives tilskud til udvendig renovering af nedslidte bevaringsværdige boliger der er beboet, eller til nedrivning af faldefærdige og skæmmende boliger. Der kan også gives tilskud til oprydning på en boligejendom, f.eks. fjernelse af udtjente biler og skrot. Forudsætning for tilskuddet er, at boligejendommen ligger synligt for offentligheden, eller har en markant placering i landskabet.

De sidste par dage har man kunnet følge en meget stor gravemaskines arbejde med at nedrive en bygning i Nybygade. Ejeren har gennem et stykke tid forsøgt at sælge ejendommen som den fremtrådte, men uden held, og nu har han (Mads Multi) efter at have fået støtte fra Landsbypuljen besluttet at gå radikalt til værks og fjerne hele molevitten.

I forvejen er der disponeret over nogle gamle landsbrugsmaskiner samt en del andet skrammel og når nu byggematerialerne også er væk (nedriverne fejer forhåbentlig efter sig) er der total overskuelighed fra hjørne til hjørne på den store (1300 m2) attraktive byggegrund som formodentligt er en del nemmere at sælge end de udtjente bygninger var det.

Kjeld Sørensen. Foto: Jørgen Stæhr
Referat fra møde i Lokalrådet 2 Jan. 2019 hos Michael Olesen
Af Kjeld Sørensen, sekretær
16.1.2019

Administrativt stormøde:
Der er administrativt stormøde med Vordingborg kommune den 22 jan., dem der kan deltager. Der vil blive mulighed for at drøfte nogle af de ting som ligger os på sinde, samt en snak om nærdemokrati.

Stier status:
Troels Leighton indkalder til et møde med interessenter omkring en sti fra Skåningen til Møndæmningen, der er udarbejdet et fint materiale omkring projektet. Mødet forventes afholdt i Februar.

Status på kontakt med Trafik og park:
Lis Hummel har fået aktindsigt i vores kommunikation med kommunen siden Nov. 2015. På trods af ret meget snak, er vi endt op med en fartmåling på Grønsundvej, og et flyttet busstop med skur, det er langt fra tilfredsstillende, så vi må fortsætte arbejdet, og se om vi kan komme videre.

Maling af busskuret status:
Lokalrådet har i flere omgange foreslået kostskolen at de kunne få nogle kreative elever til at male/dekorere busskuret, pt. er der en medarbejder på sagen. Vi ser om der er udvikling at spore, ellers må vi finde en anden muglighed.

Bosætnings kampagne:
Troels Leighton arbejder på sagen, med en øget indsats på Face book med film m.m.

Tilflytter indsatsen (nye tilflyttere):
Der er delt 10 velkomst kurve ud, og det var en god oplevelse.

jubilæumsår status:
Der er samling omkring projektet som er ved at tage form, med mange involverede.

Dialogmøde 18 feb.2019:
Lokalrådet sender invitation ud til aftenen, og samler spørgsmål til politikerne, udover de spørgsmål politikerne får på forhånd, vil der selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål på dagen. Info om aftenens program kommer sammen med invitationen til mødet. Indkomne forslag: Ingen forslag.

Evt:
Kjeld Sørensen tager kontakt med Dorte Brunø omkring de huse der er svære at finde på grund af manglende husnumre eller en finurlig placering. Problematikken er rejst i forbindelse med nødopkald, hvor det har været svært at finde en adresse. Troels Leighton prøver at udarbejde humoristisk materiale omkring det at køre med lys på cyklerne, klippe buske og hække, så man kan gå på fortovet samt sætte tydelige numre på husene, så udrykningsholdet kan finde en hvis det går skævt. Michael prøver at illustrere.

Foto: Vordingborg Kommune
Oplevelsesture
Af Vordingborg Kommune
16.1.2019

Siden 2017 har det været muligt at deltage på naturvejlederens månedlige oplevelsesture i kommunens unikke natur, hvis man har deltaget på et patientforløb, rygestopkursus eller i Kulturstyrke.

Deltagerantallet er steget støt siden opstarten, og turene har indtil videre budt på alt fra sælsafari og til vild mad-smagning og havørnekig. Turene kræver ingen tilmelding – man kan blot dukke op. Samtidigt tilpasses turenes længde hver gang til dagsformen hos de fremmødte. Årets program byder en meget bred vifte af oplevelser. Programmet ser sådan ud:
Kridhvide Klinter Og Udsigt Mod Øst 21. Januar Kl. 11-13, Jydelejet. Mødested: P-Pladsen Ved Jydelejet, Langebjergvej 1, 4791 Borre

Vinterskovens Dvale
Vinterskovens dvale 18. februar Kl. 11-13, Vintersbølle Skov. Mødested: Vintersbølle Strand 1, 4760 Vordingborg.

Forårstegn Og Flotte Udsigter 18. marts Kl. 11-13, Vesterskov. Mødested: P-Pladsen Ved Skoven 300 meter Efter Vesterskovvej 39, 4793 Bogø

Foto: Arkiv
Film om Bogø
Af Jørgen Stæhr
3.5.2017

Vi har fået en god film om Bogø, og fået er for en gang skyld så rigtigt som det er skrevet. Alle der ser filmen konstaterer begejstret at der er tale et professionelt stykke arbejde som uden tvivl vil komme til at udgøre et førsteklasses værktøj i lokalrådets salgsbestræbelser.

Men hvad er historien bag tilblivelsen? Det begyndte med at Ulrik for cirka 4 måneder siden blev ringet op af esoft creative - et firma som oplyste at de producerer film på bestilling om allehånde emner, og fortalte at de ville tilbyde at producere en film om Bogø for at have den i deres portefølje som et eksempel på hvorledes man med deres film kan støtte et lille dynamisk samfund i dets arbejde med at få unge børnefamilier til at flytte dertil, og det hele skulle ikke koste os en øre.

Kjeld Sørensen som i mellemtiden var blevet tovholder på projektet sagde selvfølgelig ja tak, og da man kort tid efter gik i gang med opgaven fulgte han med filmholdet rundt på øen og pegede på hvor man skulle hen næste gang, og i øvrigt interviewede han dem der blev filmet.

Der blev optaget ti gange så meget materiale som det man tog med i det færdige produkt, og Lokalhistorisk Forening vil formodentlig give deres højre arm for at have en kopi af hele molevitten i deres arkiver til moro for kommende videbegærlige generationer.

Hvis man gerne vil se den nye Bogøfilm så klik her Velkommen til Bogø